Geosolutions CDE

Obieg informacji przy realizacji projektów infrastrukturalnych
prowadzonych w technologii BIM

O systemie

System Geosolutions CDE to zestaw aplikacji oraz usług wspomagających procesy związane z obiegiem informacji przy realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym projektów prowadzonych w technologii BIM. Pozwala on na dostęp do dokumentacji projektowej wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa przechowywanych danych. Usprawnia komunikację w projekcie, a także umożliwia zautomatyzowany obieg informacji i dokumentów poprzez predefiniowanie sposobów udostępniania, komentowania oraz akceptacji.

CDE Geosolutions składa się z:
Informatycznej platformy w chmurze:
 • centralnego repozytorium (geobazy) przechowującego dane użytkowników (w tym również dane przestrzenne) jak i pełną dokumentację projektową
 • aplikacji GIS umożliwiającej gromadzenie, edycję i przechowywanie dokumentacji przestrzennej
 • systemu wspomagającego gromadzenie dokumentacji (procesy), przeszukiwanie danych (filtry) oraz kontrolę i analizę danych (walidacje)
 • systemu kontroli dostępu oraz współdzielenia plików
 • zestawu usług sieciowych umożliwiającego integrację z różnymi środowiskami IT występującymi w firmach
Powiązanych usług informatycznych związanych z:
 • dostosowaniem systemu oraz procesów do planu wykonania BIM uzgodnionego z Zamawiającym
 • dostosowaniem systemu do zmian legislacyjnych
 • rozwijaniem nowych funkcjonalności, raportów i analiz ad-hoc
 • migracją danych pomiędzy różnymi systemami
 • szkoleniami i pomocą techniczną (helpdesk)
Usług dodatkowych, takich jak:
 • pomiary geodezyjne
 • przygotowanie mapy do celów projektowych
 • obsługa baz danych geodezyjnych BDOT500, GESUT, EGIB

Korzyści

 • Dokumentacja techniczna, prawna, finansowa i geodezyjna w jednym wspólnym repozytorium oraz kompletne archiwum na zakończenie projektu
 • Koordynacja pracy w konsorcjach i udostępnianie wybranych danych podwykonawcom
 • Minimalizacja ryzyka przy realizacji inwestycji poprzez automatyzację wielu procesów
 • Natychmiastowy dostęp do informacji o przebiegu procesu i stopniu jego zaawansowania
 • Automatyczne generowanie danych o prawie drogi na podstawie plików projektowych oraz dokumentów, pism (np. oświadczeń, umów), map w oparciu o gotowe szablony
 • Symulacja, optymalizacja i rozliczanie kosztów projektów
 • Automatyzacja procesu aktualizacji danych zmianami powykonawczymi z wykorzystaniem dokumentacji w formatach CAD
 • Możliwość indywidualnego nadawania praw i dostępów do danych w zależności od posiadanych kompetencji i zajmowanych stanowisk
 • Bezpieczny hosting w chmurze
 • 24/7 dostęp do środowiska pracy z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu wraz z możliwością edycji danych graficznych
 • Komfort pracy w przypadku prowadzenia inwestycji w wielu miejscach w Polsce, łatwość dodawania uczestników projektu z różnych zespołów, firm i branż
 • Prezentacja przebiegu projektu w powiązaniu z danymi EGiB, GESUT, BDOT, MPZP, Natura2000
 • Skalowalne rozwiązanie, które można rozwijać wraz z rosnącymi potrzebami

Funkcjonalności systemu

Zarządzanie projektami liniowymi

System pozwala na stabilne zarządzanie dużymi projektami mającymi na celu budowę elementów liniowych.
Wspomaga prace zespołów na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowania danych i wprowadzenia trasy oraz wariantów, poprzez ustalanie tytułów prawnych i prowadzenie negocjacji, aż do ostatecznego rozliczenia projektu.
Wbudowane narzędzia pozwalają na automatyczne rozliczanie powierzchni pasów technologicznych, a także ułatwiają analizę danych pod względem ich przydatności przy zmianach trasy (trasa może podlegać zmianom i posiadać kilka wariantów).
W przypadku występowania wielu wariantów trasy możliwa jest jednoczesna praca na nich przez oddzielne zespoły projektantów i negocjatorów.
Po ustaleniu przebiegu wariantu trasy, system umożliwia automatyczne utworzenie bazy działek ewidencyjnych, przez które biegnie trasa, oraz rozbicie odszkodowań za korzystanie z terenu na udziały poszczególnych współwłaścicieli.

Ewidencja gruntów i budynków

System umożliwia przechowywanie pochodzących z PODGiK graficzno-opisowych danych ewidencji gruntów i budynków (w formatach SWDE, EGiB GML i GIV).
Ułatwia analizę i korektę informacji o powiązanych podmiotach (właścicielach, władających, dzierżawcach), w tym sprawdzanie poprawności wpisanych udziałów, grupowanie tych samych podmiotów oraz doprowadzenie do spójności tytułów prawnych.
Zapewnia kontrolę poprawności i spójności danych i informuje o ew. brakach w pokryciu trasy danymi EGiB.
W skład systemu wchodzą również narzędzia umożliwiające samodzielne wprowadzanie i uaktualnianie danych EGiB, w tym także rysowanie obiektów graficznych (działki, budynki, kontury użytków, kontury klasyfikacyjne)

Rejestr służebności

Rejestr służebności zawiera informacje o wszystkich obszarach służebności występujących na działkach ewidencyjnych, przez które przebiega trasa projektu.
System pozwala ewidencjonować wiele obszarów służebności dla jednej działki i wariantu trasy. Dla każdej służebności zapisywane są informacje o powierzchni obszaru, aktualnym statusie negocjacji, wysokości wypłat (rzeczywistych i szacowanych), zaangażowanych podmiotach i ich udziałach, itp.
Możliwe jest także podpinanie dowolnych załączników (np. skanów dokumentów, map, operatów szacunkowych).
Każdy obszar służebności jest zlokalizowany na mapie trasy.
System posiada narzędzia umożliwiające automatyczne generowanie obszarów służebności na działkach, a także ręczne rysowanie i uaktualnianie tych danych.

Obieg i procesowanie dokumentacji

System umożliwia rejestracji korespondencji przychodzącej, wewnętrznej i wychodzącej oraz umożliwia procesowanie i zatwierdzanie dokumentów, w tym m.in.
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, notatek z Rad Technicznych, Rad Projektu.
Zestaw narzędzi pomaga w odwzorowaniu przepływu dokumentacji, określeniu zadań w procesie oraz przypisaniu ich odpowiedzialnym osobom. Użytkownik może kontrolować przebieg procesów i w dowolnej chwili na podglądzie sprawdzić na jakim etapie jest dana sprawa. Po zakończeniu procesu akceptacji dokumenty zapisywane są w centralnym archiwum, do którego użytkownik ma stały wgląd. Zaawansowane filtry pozawalają na szybkie odszukanie sklasyfikowanych dokumentów po nazwie, dacie lub zawartości

Rejestr zdarzeń

W Rejestrze Zdarzeń znajdują się wszystkie informacje o zdarzeniach i czynnościach wykonanych w ramach prac przy projekcie.
System umożliwia połączenie poszczególnych zdarzeń z bazą działek ewidencyjnych i właścicieli, negocjacjami i rejestrem służebności.
Pozwala tworzyć dowolną kombinację tych połączeń z poszczególnymi obiektami oraz umożliwia podpinanie dowolnego typu załączników.
Mechanizm umożliwia pełną kontrolę negocjacji oraz przechowuje wszystkie potrzebne informacje dotyczące działek i właścicieli w jednym miejscu

GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS

Kontakt

GEOMATIC Software Solutions Sp. z o.o.

ul. Sportowa 19, 55-093 Kiełczów
sekretariat:
tel.: +48 71 361 44 11, fax: +48 71 361 44 15

NIP: 898-21-39-228, KRS: 0000307440
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307440,
wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań zapraszamy
do kontaktu z nami korzystając z adresu:
biuro@geomaticss.pl